Regelement NOC-nw

Reglement van de Personeelsvereniging NOC

1. Doel
Bij CONNEXXION bestaat een personeelsvereniging Naco Ontspannings Club genaamd.
Het doel van de NOC bestaat uit het verstevigen van de saamhorigheid en de onderlinge contacten tussen medewerkers. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van activiteiten voor alle leden.

2. Verantwoording
Eenmaal per jaar stelt de NOC een activiteitenplan en een begroting van de ontvangsten en uitgaven samen voor het komend kalenderjaar. Deze zal tijdens de algemene ledenvergadering besproken worden.

3. Bestuur en bestuursverkiezing
Het bestuur van de NOC bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 personen. De bestuursleden worden door de leden gekozen. Indien een vacature ontstaat of is ontstaan wordt dit aan alle leden bekend gemaakt via de publicatieborden en de website. Alle leden, die in dienst zijn van CONNEXXION-OV, kunnen zich voor een bestuursfunctie verkiesbaar stellen. De bestuursleden worden door middel van een stemming gekozen tijdens een tijdig aangekondigde bijeenkomst (ledenvergadering).

4. Bestuursfuncties
Binnen het bestuur bestaan, in ieder geval, de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Per bestuurslid mag niet meer dan één van bovengenoemde functies worden vervuld. Het bestuur kiest zelf uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt het bestuur van de NOC naar buiten. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag. Op de eerstvolgende vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering vastgesteld en goedgekeurd.

5. Vergaderingen
Ter voorbereiding op de te organiseren evenementen vergadert de NOC doorgaans regelmatig. De vergaderingen worden gehouden op de vestiging.

6. Besluitvorming
Over voorstellen wordt besloten met een meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien minder dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is, kunnen er geen besluiten worden genomen.

7. Deelname aan activiteiten
In principe worden alleen de medewerk(st)ers en hun partner alsmede gepensioneerden uitgenodigd, die lid zijn van de NOC.

8. Afwezigheid na aanmelding voor een activiteit
Regelmatig organiseert de NOC activiteiten voor haar leden. Indien een lid zich als deelnemer voor dergelijke activiteiten heeft aangemeld, maar vervolgens zonder een geldige reden afwezig is, kan hem/haar een bedrag in rekening worden gebracht dat samenhangt met de kosten voor die activiteit. Of sprake is van een niet-geldige reden is ter beoordeling van het bestuur.

9. Uitsluiten van activiteiten
Indien leden, die aan activiteiten deelnemen, zich tijdens die activiteiten misdragen zullen zij daarop worden aangesproken. Indien vaker sprake is van niet-acceptabel gedrag kunnen zij voor één of meer activiteiten worden uitgesloten. Of sprake is van dit gedrag is ter beoordeling van het bestuur.

10. Informatie
De NOC brengt informatie over te organiseren activiteiten tijdig onder de aandacht van de leden. Zoveel mogelijk wordt daarvoor deze site en de publicatieborden benut.

Vastgesteld te Alkmaar, 28 juni 2004

Namens het bestuur van De NOC